Политика на поверителност на данните

От 25 май 2018 г. в Република България се прилага Общ регламент за защита на данните (ОРЗД). Целта на ОРЗД е да защити личните данни, да гарантира сигурността им и да предотврати злоупотреби с тях.

В „Бояна-МГ“ ЕООД уважаваме неприкосновеността на личността и признаваме значението на личните данни, поверени ни от нашите служители, клиенти, контрагенти и други страни. Осъзнаваме отговорността и задължението си да обработваме личните данни по подходящ начин, съответстващ на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Представяме ви накратко основните принципи за защита на личните данни, които спазваме в „Бояна-МГ“ ЕООД:

  1. Прозрачност относно начина, по който спазваме приложимото законодателство за защита на личните данни;
  2. Ограничаваме събирането и обработката на лични данни до необходимия минимум;
  3. Обработваме (чувствителни) лични данни, само ако е налице правно основание за това;
  4. Събираме, обработваме и съхраняваме данни за физически лица, ограничени до постигане на целта на обработката;
  5. Информираме субектите на данни какви лични данни събираме за тях и как ще се използват тези данни;
  6. Третираме личните данни като строго поверителни и предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност за защита на личните данни срещу загуба или незаконна обработка;
  7. Съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани, или изискват нормативните разпоредби;
  8. Ако осъществяваната от нас дейност по обработка на лични данни може да представлява висок риск за правата и свободите на лицата, ще извършим оценка на въздействието на защитата на данните и, ако е необходимо, ще предприемем подходящи мерки за сигурност;
  9. Нашите системи и процеси поддържат защита на личните данни, като периодично проверяваме дали същите са в изправност и работят по предназначение;
  10. Когато възлагаме обработка на лични данни на трети лица, сключваме с тях договори, съдържащи задължения за защита на тези данни.

Контакти:

„Бояна-МГ“ ЕООД
ЕИК 121054319
гр.София
ж.к.Красно село, бл.208, вх. И
тел.+359 2 955 62 85
електронен адрес: privacy @ boiana-mg.com